Web Content Display Web Content Display

Zespół Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych

Zespół Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych realizuje zadania i projekty badawczo-wdrożeniowe we współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Zleceniodawcami prac są: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, inne jednostki organizacyjne Lasów Państwowych oraz podmioty spoza PGL LP. W skład zespołu wchodzą dwie pracownie laboratoryjne: Pracownia Kriokonserwacji oraz Pracownia Analizy DNA.

Web Content Display Web Content Display

Pracownia Kriokonserwacji

Głównym zadaniem Pracowni Kriokonserwacji jest przygotowanie materiału rozmnożeniowego do przechowywania metodą kriogeniczną.

W metodzie tej wykorzystuje się ultraniskie temperatury (od -150°C do -196°C), w których aktywność biologiczna tkanek roślinnych (w tym ich starzenie się) jest znacznie ograniczona.

Istnieje wiele zalet przechowywania zasobów genowych w temperaturach kriogenicznych. Należą do nich m.in.:

- zachowanie dobrej jakości materiału rozmnożeniowego w praktycznie nieograniczonym czasie,

- zabezpieczenie zasobów genowych gatunków obradzających nieregularnie, zagrożonych i ginących,

- zachowanie materiału genowego gatunków reprezentowanych przez niewielkie ilości nasion.

W Pracowni Kriokonserwacji do przechowywania przygotowuje się materiał rozmnożeniowy wielu gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych, w tym gatunków istotnych dla gospodarki leśnej, w tym. m.in.: dębu szypułkowego, dębu bezszypułkowego, buka zwyczajnego, jodły pospolitej, cisa pospolitego, lipy drobnolistnej, olszy czarnej, brzozy brodawkowatej, czereśni ptasiej, grabu pospolitego.

Web Content Display Web Content Display

Pracownia analizy DNA

Główne zadania Pracowni Analizy DNA polegają na:

- weryfikacji pochodzenia nasion przechowywanych w LBG Kostrzyca,

- tworzeniu banku DNA,

- weryfikacji pochodzenia szczepów na plantacjach nasiennych,

- weryfikacji pochodzenia materiału dowodowego w postępowaniach sądowych dotyczących kradzieży drewna,

- innych badaniach genetycznych dotyczących drzew, krzewów, roślin zielnych oraz organizmów zwierzęcych.

Metody wykorzystywane w Pracowni to przede wszystkim: izolacja DNA, reakcja PCR z zastosowaniem odpowiednich markerów, analiza fragmentów DNA w analizatorze genetycznym.

W ramach Pracowni Analizy DNA funkcjonuje Laboratorium Tkanek Zwierzęcych, w którym realizowany jest obecnie projekt „Czynnej ochrony cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych”. Więcej na temat projektu.