Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Leśny Bank Genów Kostrzyca, 58-535 Miłków 300.

Leśny Bank Genów Kostrzyca zajmuje  teren o powierzchni 14,7 ha. Na ogrodzonym terenie znajdują się murowane parterowe obiekty. Teren zewnętrzny (Arboretum) dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wejście główne do siedziby jednostki, pozwalające na poruszanie się po budynku administracyjnym, produkcyjnym i chłodni,  znajduje się  bezpośrednio z poziomu placu. Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu bezpośrednio przed samym wejściem do obiektu. Dostęp do budynku nie wymaga pochylni ani platform  dla osób niepełnosprawnych.  Wejście główne prowadzi do przestronnego holu oraz portierni, gdzie dokonuje się rejestracji gości. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni. Korytarze w budynkach przebiegają na jednym poziomie. Wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów. W budynku administracyjny oraz w budynku produkcyjnym znajdują się  toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi i przejścia w budynkach posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Budynek laboratoryjny jest budynkiem dwukondygnacyjnym. Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie "0”. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po wyższym poziomie.

Budynek pokoi gościnnych nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.  

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingu. Nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynkach można poruszać się z psem asystującym. 

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Budynki obsługiwane są przez pracowników ochrony posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 75 7131 048 lub e-mailowo na adres biuro@lbg.lasy.gov.pl.