Asset Publisher Asset Publisher

Ocena nasion

Stacja Oceny Nasion w Leśnym Banku Genów Kostrzyca działa od 1996 roku. Prowadząc swoją działalność Laboratorium wykonuje kompleksową ocenę nasion zgodnie z metodyką wykonywania ocen na potrzeby gospodarcze Lasów Państwowych.

Wieloletnie doświadczenie zapewnia wysoką jakość wykonywanych badań, które dostarczają podstawowych informacji o jakości materiału siewnego.Informacje o jakości leśnego materiału rozmnożeniowego umożliwiają racjonalne gospodarowanie nasionami w praktyce leśnej. Do hodowli sadzonek przeznacza się wyłącznie nasiona dobrej jakości, charakteryzujące się wysoką czystością i żywotnością.

Zespół Badań i Ochrony Zasobów wykonuje analizę jakości materiału nasiennego przed zbiorem, w trakcie przechowywania oraz przed wysiewem. Ocena nasion pełni funkcje:

  • Wyklucza ryzyko pozyskania nasion niepełnowartościowych;
  • Pozwala na kontrolę procesów technologicznych;
  • Służy do określania jakości nasion przed i w trakcie przechowywania;
  • Pozwala określić normy wysiewu nasion na szkółce leśnej.

Ocena nasion jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych wykonywana jest zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 14 a z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia zasad oceny nasion w Lasach Państwowych, wprowadzającym do stosowania „Zasady i metodykę oceny nasion w Lasach Państwowych"

Pobieranie próbek do oceny. Aby wynik badania żywotności nasion był przydatny ocena jest wykonywana na podstawie niewielkiej ilości nasion, która reprezentuje zmienność dużego zapasu. Próbki mogą być pobierane przez przedstawiciela służby leśnej np. leśniczego szkółkarza lub w jego obecności przez inną przeszkoloną w tym celu osobę. Szczegółowe metody pobierania próbek przedstawione są w „Zasadach i metodyce oceny nasion w Lasach Państwowych".

Wielkość próbek nadsyłanych do SON jest uzależniona od właściwości danego gatunku oraz wielkości zapasu nasion. Jedna próbka średnia może reprezentować zapas nasion o określonej masie. Szczegółowe informacje zawarte są w tabeli „Minimalna wielkość średnich próbek nasion przeznaczonych do oceny" (PDF).

Systemem obsługi Stacji Oceny Nasion jest aplikacja SILPweb-Zasoby, wdrożona w pełnym zakresie od 18 marca 2013 roku  we wszystkich jednostkach organizacyjnych PGL LP. Aplikacja jest dostępna on-line pod adresem: https://web.silp.lasy.gov.pl/SILP/.

Po zalogowaniu do systemu użytkownik ma możliwość:

  • zlecania oceny nasion uzupełniając formularz „Opis nasion przesłanych do oceny";
  • przeglądania i wydruku wyników ocen;
  • tworzenia zestawień w celu dalszej analizy.

Usługi oceny nasion świadczymy dla nasion wszystkich gatunków drzew i krzewów.

Zapraszamy do współpracy.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt ze Stacją Oceny Nasion (Zespół Badań i Ochrony Zasobów)