Wydawca treści Wydawca treści

ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA WIĄZÓW W POLSCE

Od roku 2016 w ramach Działalności Badawczo-Wdrożeniowej w Pracowni Analiz DNA realizowany jest projekt „Analiza zmienności genetycznej 3 gatunków wiązów”, którego głównym celem jest poznanie zmienności genetycznej wewnątrz oraz między populacjami trzech gatunków wiązów: wiązu szypułkowego, wiązu polnego oraz wiązu górskiego w Polsce.

Dodatkowo przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wytypowanych stanowisk pod względem liczebności i zdrowotności wiązów, a także zostaną wybrane markery molekularne jądrowego DNA, które będą umożliwiały wskazanie konkretnego gatunku wiązu.

Pierwszym etapem prac jest pozyskanie materiału do badań w postaci liści wiązu. Obecnie Pracownia Analizy DNA posiada materiał zebrany z 55 stanowisk znajdujących się w 14 Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych. Do końca września zostanie zebrany materiał z kolejnych 3 RDLP: w Szczecinku, Pile oraz Białymstoku.

W kolejnym etapie - z liści wyizolowany zostaje DNA, przeprowadza się reakcję PCR, a potem ma miejsce analiza uzyskanych danych.

Spośród 23 markerów molekularnych jądrowego DNA, które zostały przetestowane laboratoryjnie dla każdego z trzech gatunków wiązów, wytypowano te, których wykorzystanie daje najlepsze rezultaty. Dla wiązu górskiego jest ich aż 10, dla wiązu szypułkowego oraz wiązu polnego po 6 markerów. Markery testowano na dwóch populacjach każdego gatunku.

Dalsze prace będą polegały na przebadaniu wszystkich populacji tj. wykonaniu izolacji DNA, reakcji PCR, elektroforezy kapilarnej i analizie wyników dla wszystkich osobników, z których pozyskano materiał.