Rada Naukowa

Rada Naukowa Leśnego Banku Genów Kostrzyca jest organem doradczym Dyrektora. Jej członków powołuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Kadencja Rady trwa 5 lat. Zasady funkcjonowania Rady Naukowej określa Regulamin, każdorazowo uchwalany na pierwszym posiedzeniu Rady danej kadencji.

Do zadań Rady należy doradztwo w zakresie m.in.:

 1. Ochrony i gromadzenia leśnych zasobów genowych w Polsce;
 2. Monitorowania stanu zagrożenia bazy nasiennej, przewidzianej do objęcia ochroną zasobów genowych;
 3. Programów ochrony gatunków drzew, krzewów, roślin runa leśnego oraz udostępnienia tych zasobów dla celów gospodarczych i badań naukowych;
 4. Prowadzenia banku informacji o gromadzonym materiale nasiennym;
 5. Sposobu współdziałania Leśnego Banku Genów Kostrzyca z jednostkami Lasów Państwowych i parkami narodowymi w zakresie objęcia ewidencją oraz ochroną najcenniejszych zagrożonych gatunków;
 6. Sposobu i zakresu działania Leśnego Banku Genów Kostrzyca we współpracy z podobnymi ośrodkami w kraju i zagranicą;
 7. Programów naukowo-badawczych realizowanych z udziałem Leśnego Banku Genów Kostrzyca;
 8. Projektów podstawowych dokumentów określających kierunki działania oraz strukturę wewnętrzną Leśnego Banku Genów Kostrzyca;
 9. Rocznych i wieloletnich planów i programów rozwojowych Leśnego Banku Genów Kostrzyca;
 10. Programów edukacyjnych i poradnictwa z zakresu genetyki, selekcji, nasiennictwa i szkółkarstwa dla potrzeb zachowania zasobów genowych;
 11. Wnioskowania w innych sprawach, istotnych dla działalności Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

Rada Naukowa została powołana na mocy § 7 Zarządzenia nr 42 z 29.12.1995 r. (powołanie LBG), ale nie był to dokument powołujący Radę z wykazem członków.

Do dnia 31 grudnia 2014 roku miały miejsce 4 kadencje Rady Naukowej. Jej członkami są byli przedstawiciele Instytutów Badawczych, m.in. Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz uczelni, m.in. Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Fragment z publikacji: 
20 Lat Leśnego Banku Genów Kostrzyca,  Cz. Kozioł, D. Duda, Miłków 2015

Decyzja nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Leśnego Banku Genów Kostrzyca.