Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Zespół Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych

Zespół Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych realizuje zadania i projekty badawczo-wdrożeniowe we współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Zleceniodawcami prac są: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, inne jednostki organizacyjne Lasów Państwowych oraz podmioty spoza PGL LP. W skład zespołu wchodzą dwie pracownie laboratoryjne: Pracownia Kriokonserwacji oraz Pracownia Analizy DNA.

Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Pracownia Kriokonserwacji

Głównym zadaniem Pracowni Kriokonserwacji jest przygotowanie materiału rozmnożeniowego do przechowywania metodą kriogeniczną.

W metodzie tej wykorzystuje się ultraniskie temperatury (od -150°C do -196°C), w których aktywność biologiczna tkanek roślinnych (w tym ich starzenie się) jest znacznie ograniczona.

Istnieje wiele zalet przechowywania zasobów genowych w temperaturach kriogenicznych. Należą do nich m.in.:

- zachowanie dobrej jakości materiału rozmnożeniowego w praktycznie nieograniczonym czasie,

- zabezpieczenie zasobów genowych gatunków obradzających nieregularnie, zagrożonych i ginących,

- zachowanie materiału genowego gatunków reprezentowanych przez niewielkie ilości nasion.

W Pracowni Kriokonserwacji do przechowywania przygotowuje się materiał rozmnożeniowy wielu gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych, w tym gatunków istotnych dla gospodarki leśnej, w tym. m.in.: dębu szypułkowego, dębu bezszypułkowego, buka zwyczajnego, jodły pospolitej, cisa pospolitego, lipy drobnolistnej, olszy czarnej, brzozy brodawkowatej, czereśni ptasiej, grabu pospolitego.

Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Pracownia analizy DNA

Główne zadania Pracowni Analizy DNA polegają na:

- weryfikacji pochodzenia nasion przechowywanych w LBG Kostrzyca,

- tworzeniu banku DNA,

- weryfikacji pochodzenia szczepów na plantacjach nasiennych,

- weryfikacji pochodzenia materiału dowodowego w postępowaniach sądowych dotyczących kradzieży drewna,

- innych badaniach genetycznych dotyczących drzew, krzewów, roślin zielnych oraz organizmów zwierzęcych.

Metody wykorzystywane w Pracowni to przede wszystkim: izolacja DNA, reakcja PCR z zastosowaniem odpowiednich markerów, analiza fragmentów DNA w analizatorze genetycznym.

W ramach Pracowni Analizy DNA funkcjonuje Laboratorium Tkanek Zwierzęcych, w którym realizowany jest obecnie projekt „Czynnej ochrony cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych”. Więcej na temat projektu.