Asset Publisher Asset Publisher

Zachowanie ex situ cisa pospolitego i jarzębu brekinii

Cis pospolity oraz jarząb brekinia, jako gatunki tzw. „starych lasów”, są przedmiotem szczególnego zainteresowania Leśnego Banku Genów Kostrzyca już od kilkunastu lat.

Cis pospolity oraz jarząb brekinia, jako gatunki tzw. „starych lasów”, są przedmiotem szczególnego zainteresowania Leśnego Banku Genów Kostrzyca już od kilkunastu lat. Podejmowane działania, dotyczące kompleksowej ochrony ex situ tych gatunków, obejmowały i nadal obejmują inwentaryzacje stanowisk, badanie zmienności genetycznej populacji, tworzenie archiwum klonów najcenniejszych genotypów oraz gromadzenie zasobów genowych poszczególnych populacji w celu zabezpieczenia jak najszerszego spektrum ich zmienności genetycznej.

Główne zadania jakie zrealizowano w LBG Kostrzyca w ramach trzech projektów prowadzonych w latach 2009-2016.

Jarząb brekinia:

  • Stworzenie archiwum klonów jarzębu brekinii w formie żywego banku genów i zachowanie w nim zasobów genowych reprezentujących 78 najbardziej okazałych drzew zachowawczych tego gatunku, wybranych z uwagi na rozmiar (wysokość, pierśnica), zachowując zasadę jak największej reprezentacji stanowisk w Polsce. Obiekt zaprojektowano w taki sposób, aby stanowił rezerwuar genetyczny na wypadek zamierania wybranych drzew w środowisku naturalnym, a także umożliwił krzyżowanie się osobników o najlepszych cechach.
  • Zachowanie zasobów genowych ex situ jarzębu brekinii, poprzez stworzenie i długoterminowe zabezpieczenie w banku nasion kolekcji zebranych z 36 wytypowanych stanowisk (rezerwaty przyrody, drzewostany z największym udziałem brekinii).

Cis pospolity:

  • Stworzenie archiwum cisa pospolitego w formie żywego banku genów i zachowanie w nim zasobów genowych reprezentujących 150 drzew pomnikowych cisa pospolitego z terenu zachodniej Polski oraz 34 drzew zachowawczych z rezerwatu „Cisowa Góra”.
  • Zachowanie zasobów genowych ex situ cisa pospolitego, poprzez stworzenie i zabezpieczenie w banku nasion kolekcji nasion zebranych w 15 wytypowanych rezerwatach przyrody, charakteryzujących się wysokim poziomem zmienności genetycznej.