Asset Publisher Asset Publisher

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Leśny Bank Genów Kostrzyca pragnie wyjaśnić podstawowe kwestie związane z RODO spełniając jednocześnie obowiązek informacyjny.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Leśny Bank Genów Kostrzyca, zwany dalej LBG Kostrzyca, z siedzibą w Miłków 300, 58-535 Miłków, NIP: 611-11-19-546, zwany dalej ADO. Kontakt z administratorem jest możliwy pisemnie pod adresem LBG Kostrzyca, Miłków 300, 58-535 Miłków lub elektronicznie pod adresem email: ado@lbg.lasy.gov.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy Państwa o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem e-mail: ado@lbg.lasy.gov.pl, w celu zapewnienia stosowania przepisów RODO. Źródło danych osobowych w większości sytuacji LBG Kostrzyca pozyskuje dane od osoby, której dane dotyczą.

Rodzaje, kategorie danych osobowych przetwarzanych przez LBG Kostrzyca

Dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe w szczególności do celów: zatrudnienia, rachunkowości oraz ze względów podatkowych, realizacji umów cywilnoprawnych, prowadzenie postepowań o udzielenie zamówień publicznych, korespondencji służbowej, współpracy z klientami i kontrahentami, gospodarki leśnej i edukacji, zwalczania przestępstw i wykroczeń leśnych, łowieckich, audiowizualnych, w tym nagrań związanych z zabezpieczeniem mienia, majątku oraz osób znajdujących się na terenie należącym do LBG Kostrzyca.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Jeśli będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Państwa danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.

Pliki "cookies"

Strona internetowa LBG Kostrzyca wykorzystuje pliki "cookies". Aby nie korzystać z plików cookies należy zmienić ustawienia plików cookies w Państwa przeglądarce. Jednak należy pamięta, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony. Cookies podmiotów trzecich. Podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich zostało opisane poniżej.

 1. Analiza i statystyka. Cookies wykorzystane do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp. nazwa wykorzystywanego narzędzia to: Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.
 2. Filmy z serwisu YouTube. Na stronie LBG Kostrzyca osadzamy filmy pochodzące z serwisu YouTube. Wyświetlając taki film, godzą się Państwo na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube.
 3. Funkcje społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Przewidywani odbiorcy danych

Przewidywanymi odbiorcami danych są między innymi: dostawcy usług prawnych i doradczych, dostawcy usług informatycznych i usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowe, portale społecznościowe, z których LBG Kostrzyca korzysta, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, inne podmioty z którymi LBG Kostrzyca realizuje zadania na podstawie umów cywilnoprawnych.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej

LBG Kostrzyca może w szczególnych sytuacjach (Facebook) przekazywać dane osobowe, tylko tym podmiotom, które przystąpiły do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy Państwem (np. USA), a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Czas przetwarzania danych osobowych

LBG Kostrzyca ma obowiązek przechowywać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z innymi szczególnymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Prawa osób, których dane są przetwarzane przez LBG Kostrzyca

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4.  prawo do przenoszenia danych,
 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 15 – 21 RODO, kontaktując się ze Administratorem Danych Osobowych pisemnie: LBG Kostrzyca, Miłków 300, 58-535 Miłków lub elektronicznie pod adresem emal: ado@lbg.lasy.gov.pl. ADO może odmówić Państwu realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych przez administratora.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych to organ nadzorujący zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. W przypadku administratora danych osobowych organem nadzorującym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, do którego mogą Państwo wnieść skargę.

Fakultatywność czy obligatoryjności przetwarzania danych

LBG Kostrzyca w szczególności przetwarza dane osobowe w celach ustawowych, zawarcia i realizacji umowy. W nielicznych sytuacjach dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – dobrowolność.

Zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

LBG Kostrzyca nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Rozpatrywanie wniosków dotyczących praw osoby, której dane dotyczą

Klient, Kontrahent (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) LBG Kostrzyca jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie praw wynikających z RODO, w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie LBG Kostrzyca. LBG Kostrzyca zobowiązane jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 • W ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania.
 • W ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter.

LBG Kostrzyca udziela Państwu odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z LBG Kostrzyca pod adresem e-mail: ado@lbg.lasy.gov.pl.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)