Asset Publisher Asset Publisher

FraxUmLBG - MF EOG

„Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000, poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu pospolitego oraz wiązu szypułkowego na terenie Polski (FraxUmLBG)”.

Status projektu: Realizowany

Okres realizacji: 01.03.2014 – 31.04.2017

Nr umowy: 514/2014/Wn-50/OP-XN-02/D z dnia 14.08.2014 r.

Wartość projektu: 3 404 773,00 zł.

Kwota dofinansowania: 2 553 161,00 zł.

Beneficjent: Leśny Bank Genów Kostrzyca

Opis projektu:

Niniejszy projekt ma na celu zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000, przez zachowanie ex situ zasobów genowych populacji i pojedynczych drzew jesionu wyniosłego i wiązów w postaci nasion i pędów.  Istnieje przy tym konieczność zachowania dużej różnorodności genetycznej populacji osobników wybranych do zachowania ex situ,z uwagi na fakt, iż duża zmienność genetyczna może w przyszłości umożliwić adaptację populacji do zmiennych warunków środowiska. Do projektu wytypowano populacje i pojedyncze drzewa jesionu wyniosłego oraz wiązów z całego zasięgu występowania tych gatunków w Polsce za wyjątkiem Dolnego Śląska, które ujęte są w projekcie realizowanym w latach 2013-2016  "Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego oraz wiązu pospolitego na terenie Dolnego Śląska na obszarach NATURA 2000", dofinansowanego ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

Lista celów do osiągnięcia:

Na poziomie gatunku

  • Określenie liczby osobników zdrowych na wytypowanych stanowiskach.
  • Zbiór nasion jesionu i wiązu z możliwie największej liczby osobników zdrowych i zdeponowanie ich w postaci zasobów genowych w temperaturach kriogenicznych.
  • Zbiór pędów jesionu z pąkami spoczynkowymi do przechowania kriogenicznego.
  • Zbiór materiału genetycznego jesionu w celu izolacji DNA i utworzenia banku DNA. Materiał genetyczny będzie służył w przyszłości do poznania poziomu zmienności i zróżnicowania genetycznego, które mają ważne znaczenie dla zdolności adaptacyjnych gatunków oraz do znalezienia w populacjach drzew o genotypie odpornym na patogeny.
  • Określenie możliwości zwalczenia patogenów za pomocą termoterapii i krioterapii nasion porażonych patogenami.

Na poziomie populacji

  • Zabezpieczenie różnorodności genetycznej w postaci nasiennych zasobów genowych i pędów z pąkami spoczynkowymi jesionu wyniosłego oraz w postaci nasiennych zasobów genowych trzech gatunków wiązów z obszaru Natura 2000 oraz z czterech rezerwatów przyrody, w kontekście zamierania tych gatunków, do czasu ustąpienia choroby lub do momentu opracowania skutecznych metod zwalczania przyczyn zamierania wiązów i jesionów. Nasiona zostaną będą mogły być wykorzystane do hodowli sadzonek, a przez to do zwiększenia liczebności populacji wyżej wymienionych gatunków, jeśli inne metody zwalczania patogenów nie dadzą pozytywnego rezultatu.
  • Opracowanie sposobu eliminacji patogenicznych mikroorganizmów z powierzchni nasion – termoterapia i krioterapia – cel pośredni, zapewniający zabezpieczenie właściwego stanu ochrony gatunków, siedlisk przyrodniczych, ekosystemów i obszarów chronionych.
  • Zdeponowanie w LBG DNA w celu poznania rozkładu zmienności genetycznej wewnątrz i między populacjami jesionów i wiązów na terenie Dolnego Śląska, co umożliwi w przyszłości tworzenie programów ochrony gatunków i siedlisk w oparciu o wytypowane populacje.

ZOBACZ STRONĘ PROJEKTU

MAPA POGLĄDOWA

Zespół projektowy, czerwiec 2014