Asset Publisher Asset Publisher

Leśne ośrodki nasienne w Norwegii i Polsce

FUNDUSZ WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ MF EOG 2009-2014

Nazwa: „Leśne ośrodki nasienne w Norwegii i Polsce"

Status projektu: Zakończony

Okres realizacji: 14.06.2016 – 18.06.2016

Nr umowy: 514/2014/Wn-50/OP-XN-02/D z dnia 14.08.2014 r.

Wartość projektu: 42 000,00 zł.

Kwota dofinansowania: 42 000,00 zł.

 

Beneficjent: Leśny Bank Genów Kostrzyca

Partner: SKOGFRØVERKET (Norweskie Centrum Nasiennictwa Leśnego)

 

Opis projektu:

Działania projektowe obejmują wizytę studyjną ośmiu pracowników Leśnego Banku Genów Kostrzyca w Norweskim Centrum Nasiennictwa Leśnego w celu zapoznania się z jego działalnością, obejmującą: zbiory nasion, przygotowanie nasion do przechowywania i wysiewu, oceną żywotności oraz przechowywaniem leśnego materiału  rozmnożeniowego w banku nasion. Ponadto jednostka zarządza plantacjami nasiennymi. Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką gospodarki nasiennej na terenie Norwegii, problemami hodowli selekcyjnej oraz wartością hodowlaną i genetyczną składników leśnego materiału podstawowego, na przykładzie poletek doświadczalnych, programu testowania potomstwa i archiwów klonów. Wiedza, technologie oraz wieloletnie doświadczenia zostaną zaprezentowne przez pracowników Norweskiego Centrum Nasiennictwa Leśnego, którzy będa towarzyszyli uczestnikom podczas sesji terenowych i kameralnych. Jedna z plantacji nasiennych położona na terenie Parku Krajobrazowego w Kaupanger będzie podstawą do dyskusji na temat społecznych aspektów funkcjonowania tego typu obiektów.

Formy ochrony przyrody zostaną przedstawione podczas wizyty w Parku Narodowym Jotunheimen, który jest największym i najstarszym parkiem narodowym Norwegii z dominującym wysokogórskim krajobrazem. Obejmuje formy geologiczne powstałe na skutek zderzenia się płyt kontynentalnych Północno-Amerykańskiej i Bałtyckiej. Bardzo licznie występują tu rzeki i jeziora oraz lodowce. Na terenie obiektu występują bardzo rzadkie okazy roślin, flora charakterystyczna jest dla najwyższych położeń Skandynawii. Inne formy ochrony przyrody oraz zagospodarowanie turystyczne i udostępnienie terenów objętych ochroną zostanie przedstawione na przykładzie Parku Krajobrazowego Ringsakerfjell.

Uczestnicy zwiedzą również Muzeum Leśnictwa, Łowiectwa i Wędkarstwa w Elverum, gdzie zgromadzono bogatą kolekcję fauny i flory charakterystycznej dla Skandynawii. Część Muzeum poświęcona jest ochronie przyrody oraz akwarium.

Wizyta studyjna umożliwi uczestnikom zapoznanie się z warunkami biogeograficznymi Norwegii oraz występującymi zagrożeniami środowiska naturalnego. Uczestnicy będą mieli okazję obserwacji obecnego stanu ekosystemów, co umożliwi w przyszłości wzmocnienie kreatywnych działań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz efektywne zarządzanie obszarami chronionymi.

Wizyta studyjna pracowników LBG Kostrzyca w Norwegii pozwoli uczestnikom wyjazdu na poznanie specyfiki leśnictwa tego kraju.  Głównym celem partnerstwa jest wymiana doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk między instytucjami zajmującymi się ochroną różnorodności biologicznej. Wszelkie działania podejmowane w ramach współpracy będą miały za zadanie realizację celu jakim jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej. W ramach projektu pracownicy LBG Kostrzyca poznają norweskie podejście oraz metody ochrony przyrody. Poznają zrealizowane projekty i  strategie, które mogłyby być wdrożone w Polsce, szczególnie w zakresie ochrony gatunków zagrożonych roślin, odbudowy siedlisk naturalnych. Wizyta studyjna będzie okazją do przedstawienia norweskiemu partnerowi osiągnięć leśnictwa polskiego w tym zakresie.

Wizyta współfinansowana będzie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej