Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WD 2014-2020

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Nazwa: „Leśny Bank Genów Kostrzyca ważnym elementem zachowania różnorodności biologicznej Aglomeracji Jeleniogórskiej - integracja ochrony ex situ w banku genów z funkcjami ogrodu botanicznego".

 

Status projektu: Realizowany
Okres realizacji: 16.06.2016 – 14.11.2018

Nr umowy:

Wartość projektu: 2 376 157,11  zł.
Kwota dofinansowania: 1 953 008, zł.

Beneficjent: Leśny Bank Genów Kostrzyca

Opis projektu:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozwój działalności LBG Kostrzyca w ramach roli centrum ochrony różnorodności biologicznej na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej. Działalność ta realizowana będzie w oparciu o:

- istniejącą i nowo tworzoną infrastrukturę,

- kolekcje materiału rozmnożeniowego - funkcja banku genów,

- kolekcje roślin w Arboretum LBG Kostrzyca - funkcja ogrodu botanicznego.

Przedsięwzięcie obejmuje część botaniczną oraz techniczną. W części botanicznej przewidziano zachowanie zasobów genowych gatunków roślin pochodzących z najcenniejszych form ochrony przyrody Aglomeracji Jeleniogórskiej:

- 6 rezerwatów przyrody - 3 gatunki z każdego rezerwatu (Góra Zamkowa, Buczyna Storczykowa na Białych Skałach, Góra Miłek, Krokusy w Górzyńcu, Ostrzyca Proboszczowicka, Torfowiska Doliny Izery),

- 3 obszarów Natura 2000 (Góry i Pogórze Kaczawskie, Ostoja nad Bobrem, Rudawy Janowickie),

- 6 siedlisk Natura 2000 (9180, 91E0, 91I0, 9170, 9130, 9190),

- 3 parków krajobrazowych (PK Chełmy, PK Doliny Bobru, Rudawski PK) - w zakresie lokalizacji rez. przyrody i siedlisk Natura 2000.
 

Zachowanie zasobów genowych obejmować będzie:

- monitoring stanowisk roślin w rezerwatach przyrody oraz siedlisk Natura 2000,

- zbiór materiału rozmnożeniowego na podstawie wyników monitoringu,

- przygotowanie materiału rozmnożeniowego do przechowywania, wraz z oceną jakości,

- utworzenie kolekcji w banku genów,

- uprawę roślin z materiału rozmnożeniowego na potrzeby Arboretum LBG Kostrzyca.
 

W ramach części projektu związanej za zachowaniem zasobów genowych przewidziano zakup:

- zakup szafy do suszenia i termoterapii materiału rozmnożeniowego,

- zakup kiełkownika Jacobsena,

- zakup tablic edukacyjnych,

- zakup przyczepki ciągnikowej,

- zakup drukarki do etykiet,

- zakup inspektu szklarniowego,

- zakup drobnego wyposażenia i materiałów laboratoryjnych.
 

W ramach części technicznej przewidziano realizację zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura Arboretum LBG Kostrzyca", na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego (system "zaprojektuj i wybuduj"). Część techniczna przedsięwzięcia obejmuje:

- modernizację ścieżek TerraWay,

- przebudowę części istniejących szlaków komunikacyjnych,

- wykonanie nowych szlaków komunikacyjnych,

- wykonanie 3 placów łączących się ze szlakami komunikacyjnymi,

- wykonanie nasypu pod ogród skalny,

- wykonanie 3 pergoli,

- wykonanie sieci oświetlenia solarnego oraz posadowienie 2 latarni ulicznych,

- budowę zbiornika wodnego,

- rozbudowę sieci nawadniania ciśnieniowego Arboretum LBG Kostrzyca,

- oczyszczenie i przebudowę oczek wodnych,

- budowę 3 mostków drewnianych nad oczkami wodnymi,

- rekultywację terenu pod wprowadzenie kolekcji roślin.
 

Zakładane rezultaty przedsięwzięcia

- zachowanie zasobów genowych i bioróżnorodności najcenniejszych obiektów ochrony przyrody Aglomeracji Jeleniogórskiej,

- modernizacja i rozbudowa infrastruktury Arboretum LBG Kostrzyca,

- modernizacja wyposażenie technicznego wyłuszczarni i przechowalni nasion LBG Kostrzyca.