Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Aktywność LBG

Działalność międzynarodowa

FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa). Celem FAO jest m.in.:

  1. Polepszanie wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa;
  2. Podnoszenie poziomu wyżywienia narodów;
  3. Polepszenie warunków życia ludności wiejskiej;
  4. Popieranie zawierania porozumień w sprawie międzynarodowego handlu produktami rolnymi oraz udzielanie pomocy technicznej.

W ramach współpracy Dyrektor LBG Kostrzyca bierze udział w posiedzeniach Międzyrządowej Technicznej Grupy Roboczej ds. Leśnych Zasobów Genowych oraz pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Raportu Krajowego o Leśnych Zasobach Genowych. Raport opracowany został w 2011 r. na podstawie danych Ministerstwa Środowiska, Biura Nasiennictwa Leśnego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz instytucji naukowych. Dane z Raportu Krajowego wykorzystane zostały do opracowania Raportu Światowego o Leśnych Zasobach Genowych (FAO, 2014).

Konferencja Stron Konwencji Karpackiej - celem konwencji jest współpraca na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat dla poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego tego obszaru.

Dyrektor LBG Kostrzyca brał udział w pracach Komitetu Sterującego Konwencji oraz w pracach grupy roboczej "Zrównoważone rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich i leśnictwo".

ENSCONET (European Native Seed Conservation Network - Europejska Sieć Ochrony Nasion Rodzimych Gatunków Roślin) - konsorcjum zrzeszające banki genów, ogrody botaniczne oraz instytucje naukowe.

Celem ENSCONET jest ulepszanie, integrowanie oraz koordynowanie działań w zakresie ochrony nasion europejskich gatunków roślin. W tym celu opracowano m.in. "Podręcznik zbioru nasion gatunków dziko rosnących" oraz "Zalecenia i protokoły banków nasion".

LBG Kostrzyca, podpisując 5 listopada 2008 r. porozumienie członkowskie, stał się członkiem stowarzyszonym konsorcjum. W ramach współpracy otrzymaliśmy dostęp do bazy danych ENSCOBASE, zawierającej informacje na temat partii nasion zgromadzonych w instytucjach zrzeszonych w ENSCONET (wraz z możliwością dodawania i edycji danych). Staraniem naszej jednostki przetłumaczono na język polski publikacje dotyczące zbioru i postępowania z nasionami.

EUFORGEN (European Forest Genetic Resources Programme - Europejski Program Leśnych Zasobów Genowych) - to platforma współpracy krajów europejskich na rzecz ochrony i zrównoważonego wykorzystania "Ochrona Leśnych Zasobów Genetycznych" oraz wytycznych Konwencji o Różnorodności Biologicznej. Od 2008 r. EUFORGEN włączony jest w program prac Ministerialnych Konferencji nt. Ochrony Lasów w Europie.

W ramach kooperacji opracowywane są, oparte na podstawach naukowych, strategie zarządzania leśnymi zasobami genowymi w Europie. EUFORGEN podejmuje również wiele inicjatyw na rzecz udostępniania informacji dotyczących genetyki drzew leśnych.

EUFGIS (European Information System on Forest Genetic Resources – Europejski System Informacji o Leśnych Zasobach Genowych) -narzędzie informatyczne wspomagające prace EUFORGEN w ramach badań nad różnorodnością genetyczną drzew leśnych, badań związanych z opracowaniem ogólnoeuropejskiej strategii ochrony zasobów genowych, a także opracowania aktualnych map zasięgów drzew leśnych w Europie. Projekt rozpoczął działalność 1 kwietnia 2007 r.

Pierwszym etapem prac było powołanie krajowych punktów kontaktowych, odpowiedzialnych za wprowadzanie danych do systemu oraz współpracę z koordynatorami EUFORGEN. Początkowo w ramach projektu współpracowało 6 krajów (Austria, Francja, Dania, Słowacja, Słowenia i Wielka Brytania). W 2008 r. opracowano ogólnoeuropejskie wymagania dla obiektów ochrony zasobów genowych oraz standardy danych. Stały się one podstawą rejestrowania obiektów z różnych krajów na jednej platformie informacyjnej. Obecnie już 35 państw wyznaczyło krajowe punkty kontaktowe EUFGIS. W Polsce rolę tą pełni Dyrektor LBG Kostrzyca. EUFGIS jest projektem otwartym z możliwością aktualizowania informacji oraz dodawania nowych obiektów i gatunków. Każdy użytkownik portalu ma możliwość przeszukiwania georeferencyjnych baz danych oraz przeglądania wyników na interaktywnych mapach.

ISTA (International Seed Testing Association - Międzynarodowe Stowarzyszenie Oceny Nasion) - organizacja założona w 1924 r. w Cambridge. Celem ISTA jest rozwój, wdrażanie i publikowanie standardowych procedur pobierania próbek i oceny nasion oraz promowanie ich ujednolicenia na potrzeby międzynarodowego obrotu nasionami. ISTA promuje również badania we wszystkich obszarach nauki związanych z nasionami (próbkowanie, ocena, przechowywanie, obróbka itp.).

Millennium Seed Bank Partnership (MSBP)

LBG Kostrzyca nawiązał współpracę z MSB w ramach prac w Konsorcjum ENSCONET, do którego został zaproszony za pośrednictwem Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. Nawiązanie współpracy pomiędzy MSB, największym bankiem nasion dzikiej flory na świecie, a Lasami Państwowymi zaowocowało pojawieniem się szeregu wspólnych inicjatyw, m.in. wymianą kadry oraz udostępnieniem baz danych o zgromadzonych zasobach genetycznych, a także zorganizowaniem wspólnych warsztatów tematycznych w roku 2012 pn. "Current technologies in tree seeds treatment", jak również uczestnictwie we wspólnych projektach o zasięgu europejskim i światowym.

Oprócz ww. działalności pracownicy LBG Kostrzyca uczestniczyli również w konferencjach i warsztatach organizowanych m.in. przez IUFRO (International Union of Forest Research Organizations), EUFORGEN, ENSCONET, ISTA i Millennium Seed Bank. Gościliśmy również delegacje leśników z Czech, Niemiec, Gruzji, Kazachstanu, Kirgizji, Niemiec, Norwegii, Federacji Rosyjskiej, Serbii, Słowacji, Tatarstanu i Włoch.