Asset Publisher Asset Publisher

WIĄZY I JESION - WFOŚiGW

„Zachowanie różnorodności biologicznej, poprzez ochronę ex situ, jesionu wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu pospolitego oraz wiązu szypułkowego na terenie Dolnego Śląska na obszarach Natura 2000”.

Status projektu: Zakończony

Okres realizacji: 01.07.2013 – 31.03.2016

Nr umowy: 199/D/OP/JG/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. r.

Wartość projektu: 361 966,71 zł.

Kwota dofinansowania: 163 244,00 zł.

Beneficjent: Leśny Bank Genów Kostrzyca

Opis projektu:

Głównym celem projektu będzie ochrona ex situ bioróżnorodności populacji jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.), wiązu górskiego (Ulmus glabra Huds.), wiązu szypułkowego (Ulmus laevis Pall.) oraz wiązu pospolitego (Ulmus minor Mill.) znajdujących się na obszarach Natura 2000 oraz w czterech rezerwatach przyrody na terenie Dolnego Śląska.

Ochrona różnorodności biologicznej wyżej wymienionych gatunków będzie polegała na zebraniu nasion (wiązy i jesiony) i pędów z pąkami spoczynkowymi (jesiony) w celu ich kriogenicznego przechowania. Zebrany materiał będzie bogatym źródłem do odtworzenia liczebności populacji, jeśli w przyszłości zajdzie taka konieczność. Zarówno z nasion, jak i z pędów z pąkami spoczynkowymi (po zaszczepieniu na podkładki) możliwe jest wyhodowanie sadzonek.Pozyskanie nasion z możliwie największej liczby drzew zabezpieczy szeroką pulę genową, charakterystyczną dla danej populacji jesionów i wiązów. Do zbioru nasion oraz pędów z pąkami spoczynkowymi wytypowano te stanowiska, wobec których posiadana wiedza jednoznacznie potwierdza istnienie dostępnych stanowisk. Zestawienie obiektów, z których zostaną pozyskane nasiona i pędy, zostało sporządzone na podstawie danych z Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego, Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz dostępnej w PGL Lasy Państwowe aplikacji eLas.

 

Lista celów do osiągnięcia:

I.    Na poziomie gatunku

  1. Określenie liczby osobników zdrowych na wytypowanych stanowiskach.
  2. Zbiór nasion jesionu i wiązu z możliwie największej liczby osobników zdrowych i zdeponowanie ich w postaci zasobów genowych w temperaturach kriogenicznych.
  3. Zbiór pędów jesionu z pąkami spoczynkowymi do przechowania kriogenicznego.
  4. Określenie możliwości zwalczenia patogenów za pomocą termoterapii i krioterapii nasion porażonych patogenami.

II.   Na poziomie populacji

  1. Zabezpieczenie różnorodności biologicznej w postaci nasiennych zasobów genowych i pędów z pąkami spoczynkowymi jesionu wyniosłego oraz w postaci nasiennych zasobów genowych trzech gatunków wiązów z obszaru Natura 2000 oraz z czterech rezerwatów przyrody, w kontekście zamierania tych gatunków, do czasu ustąpienia choroby lub do momentu opracowania skutecznych metod zwalczania przyczyn zamierania wiązów i jesionów. Nasiona zostaną wykorzystane do hodowli sadzonek, a przez to do zwiększenia liczebności populacji wyżej wymienionych gatunków, jeśli inne metody zwalczania patogenów nie dadzą pozytywnego rezultatu.
  2. Opracowanie sposobu eliminacji patogenicznych mikroorganizmów z powierzchni nasion – termoterapia i krioterapia – cel pośredni, zapewniający zabezpieczenie właściwego stanu ochrony gatunków, siedlisk przyrodniczych, ekosystemów i obszarów chronionych.

  

MATERIAŁY DO POBRANIA