FlorNaturLBG - POIS

"Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin dziko rosnących w zachodniej części Polski” (FlorNaturLBG)”.

Status projektu: Zakończony

Okres realizacji: 14.01.2009 – 13.01.2013

Nr umowy: POIS.05.01.00-00-148/09 z dnia 16 sierpnia 2010 r., aneks nr 1 do umowy nr POIS.05.01.00-00-148/09 z dnia 05 grudnia 2013 r.

Wartość projektu: 2 068 600,03 zł.

Kwota dofinansowania: 1 854 230,07 zł.

Beneficjent: Leśny Bank Genów Kostrzyca

Opis projektu:

Projekt FlorNaturLBG ukierunkowany był na zabezpieczenie na wiele lat puli genowej gatunków roślin zagrożonych wyginięciem, chronionych, pochodzących ze stanowisk naturalnych występujących w części zachodniej Polski, na obszarach Natura 2000. Racjonalne zmagazynowanie ex situ, późniejsze wykorzystanie  oraz właściwe udostępnienie zgromadzonych w postaci banku materiału  genetycznego gatunków o wysokiej randze ekologicznej i prawnej jest zgodne z założeniami krajowej i międzynarodowej polityki zachowania różnorodności biologicznej i wypełnieniem zobowiązań nałożonych prawnie na Polskę.

Materiał genetyczny roślin w postaci nasion został  zgromadzony w warunkach tradycyjnego przechowania oraz ultraniskich temperaturach ciekłego azotu lub jego parach. Utworzone zasoby genowe są poddawane badaniom żywotności. Siewki  uzyskane w trakcie prób kiełkowania i wschodów są wykorzystywane poza projektem do zainicjowania hodowli in vitro i ex vitro. Zebrany i wyhodowany materiał posłuży do realizacji programów reintrodukcji i restytucji zagrożonych gatunków oraz wzbogaci kolekcje edukacyjne ogrodów botanicznych, umożliwi prowadzenie badań naukowych.

Projekt "Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski - FlorNaturLBG" objął ochroną 61 gatunków roślin ze 121 stanowisk zachodniej Polski. wszystkie stanowiska gatunków FlorNaturLBG znajdują sie na obszarch Natura 2000.

 

Cele projektu:

Zakładany główny cel projektu to zabezpieczenie różnorodności genetycznej 61 gatunków wymierających i rzadkich przedstawicieli flory polskiej. Gatunki objęte projektem w większości zaliczane do gatunków zagrożonych, umieszczonych na Czerwonych Listach i w Czerwonych Księgach (ogólnopolskich i lokalnych).

Zakładane cele szczegółowe projektu to:

  1. Opis stanowisk gatunków objętych projektem i zbiór z nich materiału nasiennego;
  2. Zachowanie zasobów genowych ex situ w banku nasion metodą tradycyjną i temperaturach kriogenicznych;
  3. Stworzenie bazy danych o gatunkach, ich stanowiskach i działaniach objętych projektem oraz udostępnienie jej na stronie WWW w celu wymiany informacji i racjonalnego wykorzystania zgromadzonych zasobów genowych.

Głównym celem V osi priorytetowej oraz celu działania w ramach, którego był realizowany projekt to ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszania różnorodności biologicznej wraz z zachowaniem różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów zagrożonych wyginięciem. 

Realizacja projektu zgodna jest z głównym celem V osi priorytetowej. Główne działania projektu FlorNaturLBG ukierunkowane były na zachowanie ex situ zasobów genowych gatunków roślin zielnych, zagrożonych wyginięciem, co skutkuje ograniczeniem zmniejszania różnorodności biologicznej.

Cel ten osiągnięto przez:

  1. Zabezpieczenie puli genowej gatunków roślin zielnych objętych działaniami projektu przez utworzenie zasobów genowych tychże gatunków, przechowywanych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca w warunkach tradycyjnych oraz w temperaturach kriogenicznych, jednocześnie umożliwiając wykorzystanie przechowywanych zasobów genowych w programach restytucji i reintrodukcji;
  2. Sporządzanie szczegółowej dokumentacji stanowisk objętych realizacją projektu, inwentaryzacja stanowiska w trakcie zbioru pozwoliła na zaktualizowanie i weryfikację wcześniej podawanych informacji na temat szczegółowej lokalizacji stanowisk. W rezultacie realizacji projektu odnaleziono kilka nowych stanowisk gatunków objętych projektem, np. Erigeron alpinus L.– przymiotno alpejskiena terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, co pozwoli na podjęcie działań ochronnych wobec tych gatunków na odnalezionych stanowiskach;
  3. Uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i imprezach masowych przekazywano informację na temat działań projektu uświadamiając znaczenie zróżnicowania przyrodniczego oraz zagrożeń, jakie niesie niszczenie różnorodności biologicznej dla życia wszystkich organizmów żywych. Opracowano i opublikowano folder, plakat i publikację dotyczące projektu, które przekazywano w trakcie szkoleń oraz imprez masowych;
  4. Zakupiono oprogramowanie do utworzenia bazy danych projektu. Dane zgromadzone w trakcie realizacji projektu (dokumentacja zbioru, procesów technologicznych pozyskania i przygotowania nasion do przechowywania, oceny nasion, tworzenia zasobów genowych) oraz informacje na temat gatunków chronionych objętych projektem zostały wprowadzone do programu. Baza danych projektu jest dostępna przez stronę internetową projektu. Jednakże tylko część informacji jest dostępna dla wszystkich, zwłaszcza dane dotyczące szczegółowej lokalizacji stanowisk.

Utworzono stronę internetową projektu FlorNaturLBG, gdzie zamieszczane są informacje na temat projektu.

ZOBACZ STRONĘ PROJEKTU

BAZA DANYCH PROJEKTU

MAPA ROZMIESZCZENIA STANOWISK

MATERIAŁY DO POBRANIA – OPIS PROJEKTU

11 listopada 2013 roku, realizowany w Lasach Państwowych, projekt Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski otrzymał międzynarodową nagrodę Green Apple Awards 2013 przyznanąza działania na rzecz środowiska naturalnego w kategorii sektora publicznego - projektyna rzecz środowiska naturalnego / zrównoważony rozwój projekty z zakresu ochrony przyrody. Brązowa nagroda została wręczona w Izbie Gmin Parlamentu Brytyjskiego na ręce Dyrektora Leśnego Banku Genów Kostrzyca Czesława Kozioł oraz  jego Zastępcy Danuty Duda. http://www.thegreenorganisation.info/

Dyrektor Leśnego Banku Genów Kostrzyca - Czesław Kozioł oraz jego Zastępca - Danuta Duda odbierają nagrodę Green Apple Awards 2013 w Izbie Gmin Parlamentu Brytyjskiego.