PROJEKTY PROJEKTY

Projekty

PROJEKT - DEFINICJA

Projekt - unikalny proces składający się z serii koordynowanych i kontrolowanych działań, mający datę rozpoczęcia i zakończenia, podjęty dla osiągnięcia celu podporządkowanego specyficznym wymaganiom, w tym ograniczeniom czasu, kosztów i zasobów.

(Międzynarodowa Organizacja ds. Standardów (International Standard Organization – ISO); K. Lockyer, J. Gordon, Project Management and Project Network Techniques, London, Pitman Publishing 1996, s. 1).

 • „projektowanie" = „design",
 • „project" = „przedsięwzięcie", „plan"

 

DEFINICJA PROJEKTU WG. UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT - zespół działań przeznaczonych do osiągnięcia celu projektu w określonym przedziale czasu.

(European Commission, EUROPEAID Co-operation Office, General Affairs, Evaluation, Project Cycle Management, March 2001, s. 3 i 43).

PROJEKT- serie działalności nakierowanych na realizację jasno wyszczególnionych celów w określonym okresie i z określonym budżetem.

(European Commission, Project Cycle Management Guidelines, vol. 1, EuropeAid Cooperation Office, Brussels, March 2004, s. 8).

Projekt powinien także mieć:

 • jasno zidentyfikowanych interesariuszy (ang. stakeholders), w tym podstawową grupę docelową i finalnych beneficjentów;
 • jasno zdefiniowaną koordynację, zarządzanie i ustalenia finansowe;
 • system monitoringu i ewaluacji (aby wspierać skuteczność zarządzania);
 • odpowiedni poziom analizy finansowej i ekonomicznej, który wskazuje, że korzyści z  projektu przewyższają jego koszty.

Cechy projektów:

 • Przeznaczeniem projektów jest przynoszenie zmian.
 • Projekty dotyczą przyszłości, a więc podlegają ryzyku i niepewności.
 • Oprócz rezultatów bezpośrednich projekty zazwyczaj wywierają szerszy wpływ na gospodarkę, środowisko, społeczności i instytucje.

 

Leśny Bank Genów Kostrzyca w ramach złożonych wniosków o dofinansowanie dotyczących zachowania ex situ różnorodności biologicznej i edukacji leśnej w latach 2009 – 2014 korzystał z następujących środków finansowych:

 1. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
 4. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie programowym „Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów"
 5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnosląskiego 2014 - 2020

Rejestr projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w latach 2009 – 2014

Projekty realizowane w LBG Kostrzyca:

 1. „Leśny Bank Genów Kostrzyca ważnym elementem zachowania różnorodności biologicznej Aglomeracji Jeleniogórskiej - integracja ochrony ex situ w banku genów z funkcjami ogrodu botanicznego".
 2. „Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów Natura 2000 poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu pospolitego oraz wiązu szypułkowego na ternie Polski (FraxUmLBG)".
 3. Global Tree Seed Bank. Światowy bank nasion drzew (Europa).

Projekty zakończone:

 1. Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu pospolitego oraz wiązu szypułkowego na terenie Dolnego Śląska na obszarach Natura 2000".
 2. „Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski (FlorNaturLBG)".
 3. „Utworzenie archiwum klonów pomników przyrody cisa pospolitego Taxus baccata L. - etap I".
 4. „Ochrona zasobów genowych ex situ wybranych stanowisk jarzębu brekinii Sorbus torminalis Crantz.".
 5. Projekt edukacyjny pn. "Dobry czas poznać las".
 6. Projekt edukacyjny pn.  „Las inspiruje - odkrywamy tajemnice arboretum LBG Kostrzyca"
 7. Projekt edukacyjny "Bliżej Lasu". 
 8. „Ochrona stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnacych gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski (FlorNaturROBiA)".
 9. „Ochrona ex situ jarzębu brekinii - Sorbus torminalis (L.) Crantz oraz cisa pospolitego - Taxus baccata L., poprzez zachowanie zasobów genowych wybranych rezerwatów w banku nasion oraz utworzenie archiwum klonów cennych drzew zachowawczych jarzębu brekini".